AVÍS LEGAL


RESPONSABLE

Empresa: INNOVAMARKET PROJECT, S.L. – CIF B6637076 i domicili social a carrer d’Espronceda 136, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 44478, foli 91, full B457254 i inscripció 3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:

barcelona@mysteryescape.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas..

El lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per INNOVAMARKET PROJECT, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

-L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INNOVAMARKET PROJECT, S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INNOVAMARKET PROJECT, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís , en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en Assessorament i Adaptació a la LSSI-CE · Documentació que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE RESERVA PER INTERNET

Certs continguts de la website de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a aquest efecte per *INNOVAMARKET *PROJECT, S.L.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de INNOVAMARKET PROJECT, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de INNOVAMARKET PROJECT, S.L .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de INNOVAMARKET PROJECT, S.L .

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. INNOVAMARKET PROJECT, S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CLÀUSULA INFORMATIVA LOPD I LSSI-CE

FINALITATS

Les seves dades personals seran tractades per dur a terme las tasques d’anàlisi de trànsit de la web i enviament d’informació comercial relacionada amb la nostra oferta de serveis. En cap cas utilitzarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les assenyalades a dalt i acceptades expressament per vostè.

Les dades personals que sobre vostè tractem procedeixen de la informació que vostè mateix ens faciliti mitjançant la complementació dels formularis que trobarà a la web i la nostra plataforma de reserves.

En concret, tractarem les següents dades en cas que completi algun dels formularis disponibles: Nom, Cognoms, Document d’identificació i Adreça de correu electrònic.

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’organització o l’interès en els seus serveis i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

DECISIONS

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

DESTINATARIS

Durant el període de duració del tractament, INNOVAMARKET PROJECT, S.L., no realitzarà cap cessió de dades personals a tercers, llevat d’obligació legal, ni tampoc cap transferència.

DRETS

• L’interessat pot exercir els següents drets:
• Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
• Dret a oposar-se al tractament
• Dret a la portabilitat de les seves dades
• Dret a retirar el consentiment prestat

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INNOVAMARKET PROJECT, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INNOVAMARKET PROJECT, S.L., deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Empresa: INNOVAMARKET PROJECT, S.L. – CIF: B66370768 i domicili social a carrer d’Espronceda 136, 08005 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 44478, foli 91, full B457254 i inscripció 3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:

barcelona@mysteryescape.es

En el cas que senti vulnerats els seus drets en el concernent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: http://www.agpd.es.
En el compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a l’adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDENCIA DE DADES

Les dades personals que tractem a INNOVAMARKET PROJECT, S.L. procedeixen directament de vostè.

Les categories de dades que es tractaran són:

• Dades d’identificació
• Direccions postals o electròniques

Desplaça cap amunt